VIDEO/ Fatura zyrtare e arbitrazheve vlerësohet 263 mln euro. Sa të tjerë janë potencialisht për tu fituar?

Top Story

“Ndërkohë që janë Safa, Italstrada, janë çështje të viteve 2003, 2004, 2005 bëhet fjalë për kontrata publike të bëra në Republikën e Shqipërisë , bëhet fjalë edhe për punë publike që nuk kanë patur cilësinë e duhur , por që fatkeqësisht janë pranuar nga inxhinierët edhe nga stafet inxhiierike që kanë ndjekur projektet në ministritë përkatëse. Zyrtarë të tillë dhe inxhinierë që janë bërë palë me investitorin, kanë abuzuar dhe ka vijuar më tej edhe në procedurën në arbitrazh” u shpreh Ledina Mandia, Ish Avokate e Përgjithshme e Shtetit.

Gjithashtu, edhe nj? tjet?r detyrim prej 50 000 Euro q? shteti shqiptar duhet të paguajë si detyrim arbitrazhi për shkak të kompanisë Tirana International Airport sh.p.k. N? lidhje me k?t? ç?shtje, nga Avokatura e Shtetit n? dat? 19.04.2019, ?sht? shpallur thirrja p?r sigurimin e konsulencës së huaj me qëllim mbrojtjen e interesave të shtetit Shqiptar, në kushtet e negocimit apo rishikimit të mundshëm të Marrëveshjes së Koncesionit të lidhur me Tirana International Partners SH.P.K, për Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza” Rinas, Tiranë. Detyrimi është i njohur nga Llogaritë e Shtetit.

Kostoja faktike e vler?suar dhe raportuar nga Ministrja e Financave Anila Denaj e detyrimeve të arbitrazhit ?sht? 263 mln Euro, Disa ç?shtje t? tjera t? hapura n? Arbitrazhin Nd?rkomb?tar potencialisht mund t? sjellin kosto shtes? p?r buxhetin e shtetit n?se Vendimi i Gjykatave Nd?rkomb?tare t? Arbitrazhit b?het n? favor t? pal?s private. N? total detyrime potenciale q? mund t? materializohen n? kosto buxhetore shtes? jan? n? afro 300 milion Euro. N?se k?to vendime merren n? favor t? Bizneseve, kjo do t? sillte automatikisht rritjen e Detyrimeve t? Shtetit Shqiptar p?r Vendimet e Arbitrazhit.

Gjat? vitit 2020 jan? regjistruar pran? Qendr?s Nd?rkomb?tare p?r Zgjidhjen e Mosmarr?veshjeve t? Investimeve 3 ç?shtje:

Durr?s KURUM Shipping sh.p.k dhe t? tjer? vs Shqip?ria: Kjo ç?shtje ?sht? iniciuar n? dat? 23 Shtator 2020 nga kompania Durr?s Kurum Shipping dhe t? tjer?, ndaj shtetit shqiptar, p?r shkak t? prishjes s? nj?anshme t? kontrat?s s? koncesionit P?r Menaxhimin, operimin, mir?mbajtjen dhe p?rmir?simin teknik t? terminalit t? kontenjer?ve n? Portin e Durr?sit, si dhe p?r shkak t? marrjes s? aseteve t? terminalit nga Autoriteti Portual i Durr?sit. Sipas t? dh?nave t? publikuara nga ICSID, shuma e kompensimit e pretenduar nga kjo kompani ?sht? n? vler?n 100 milionë Euro.

Arka Energy B.V vs Shqip?ria: Kjo ç?shtje ?sht? iniciuar n? dat? 18 Dhjetor 2020 nga kompania Arka Energy B.V, e cila ishte kompani pjes?marr?se n? konsorciumin e shpallur fituese p?rmes nj? procedure tenderi nd?rkomb?tare, nga Ministria e Infrastruktur?s dhe Energjis? p?r nd?rtimin e Parkut Fotovoltaik n? Ak?rni n? vitin 2018. Sipas t? dh?nave t? publikuara nga ICSID, d?mshp?rblimi i pretenduar nga kjo kompani ?sht? n? vler?n 110 milionë Euro.

Costruzioni DONDI & KUBOTA CO. vs. Shqip?ria: Kjo Çështje ?sht? iniciuar n? vitin 2018 nga kompania Costruzioni Dondi & Kubota co., e cila ?sht? kompania zbatuese e kontrat?s s? n?nshkruar në datën 30.01.2014, Për përmirësimin e Sistemit të Kanalizimeve të Tiranës së Madhe me vlerën rreth 81,000,000 Euro. Kontrata është ndërprerë në datën 04.07.2018 në mënyrë të njëanshme nga ana e Ministris? s? Infrastruktur?s dhe Energjis?, në kundërshtim me marrëveshjen e financimit dhe me kushtet e kontratës së lidhur me kontraktorin, dhe deri në këtë datë, punimet ishin kryer rreth 70% ose në vlerën 56 Milion Euro. Për prishjen e kësaj kontrate në kundërshtim me marrëveshjen e financimit dhe me kushtet e kontratës, kontraktori ka hapur çështje në gjykatën pranë Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Londër. Shuma e pretenduar është 90 milionë Euro.

S? fundmi, nj? tjet?r vler? q? i shtohet Buxhetit t? Shtetit shqiptar p?r tu paguar ?sht? rreth 45 367 986 Dollar? apo rreth 37 465 663 Euro, p?r Vendimin final t? marr? n? 1 Shtator 2020 nga Dhoma Nd?rkomb?tare e Tregtis? me q?nd?r Arbitrazhi Paris. B?het fjal? p?r Arbitrazhin mes Investitorit JV Copri Construction Enterprises e t? tjer? dhe Shtetit Shqipar. Pala padit?se n? k?t? rast JV Copri Construction Enterprises dhe t? tjer? kan? ngritur pretendime mbi:

a) Kontrat?n p?r “Ndërtimin e Segmentit Rrugor Tiranë-Elbasan Nr. 1; dhe
b) Kontrata për “Ndërtimin e Segmentit Rrugor Tiranë-Elbasan Nr. 3

Pretendimet e paditësve lidhen me amendimet e parregullta të kontratës, pranimit të kostove shtesë dhe ndryshimit të projektit. M? 1 Shtator 2020, Arbitrazhi ICC shpalli fitues pal?n private, duke i sjell? kosto buxhetit t? shtetit vler?n e m?sip?rme prej rreth 45 367 986 Dollar? apo rreth 37 465 663 Euro. Kjo vler? nuk ?sht? paraqitur ende n? publikimet e Ministris? s? Financave dhe Ekonomis?, pavarësisht se është marrë vendimi final nga Arbitrazh ICC.

Back to top button