Privacy Policy

ZgjohuShqiptar.com.al and website ZgjohuShqiptar.info does not collect any information that enables us to determine your actual identity (“Personal Information“) before, during or after your visit to our Website, other than Personal Information you voluntarily supply to us (e.g. by submitting information on our “Contact Us” page or leaving a comment and your name on our blog).

In compliance with the General Data Protection Regulation UE 679/2016 (GDPR) relating to personal data protection, you are hereby informed that all the personal data that you provide us with through the website www.zgjohushqiptar.info directly or indirectly through your navigation, will be processed by “Zgjohu Shqiptar”, owner of the above mentioned website, with corporate domicile in Tirana (Albania), Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Vaso Pasha, Pallati.10, ap.10, kati .2; Postal code: 1000 and Tax Number L81408012E. “Zgjohu Shqiptar” processes your personal data with the purpose of providing customers with information relating to the social object of the company and about our products and services.

When you provide Personal Information directly to us via the Website or email, it is used by “Zgjohu Shqiptar” solely for the purpose identified at the point at which you provide the information (e.g. for general marketing purposes or to notify you regarding updates to our products and services).

In some cases, we might send commercial information relating to our products and services based on our legitimate corporate interests. In those cases, you can always oppose or unsubscribe to our data bases for commercial communication purposes.

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT VIA THE PLATFORM?

Statistical information

This website collects statistical information from the user by storing cookies on the visitor’s hard drive. To collect this information and submit it to a statistical treatment for “Zgjohu Shqiptar”, Google Analytics’ services are used; this implies that the collection and storage of the indicated information (hereinafter, the procedures) is done through “cookies” directly between the user’s browser and the Google Analytics server. When the user connects again with this website, the server will recognize the number stored in the “cookie”, as indicated, providing the anonymous information referred to. The procedures are managed and controlled exclusively by Google Analytics.

If you want to know the privacy statement and Google Analytics’ cookies and privacy policies, you can do so at this address:

support.google.com/analytics/ answer/6004245?hl=en

Personal information

We do not collect Personal Information such as your name, address, phone number, e-mail address, credit card information, financial account numbers or health related information unless you voluntarily supply it to us.  We do not link or combine Personal Information with Statistical Information.
We appreciate that, in certain jurisdictions, an IP address may be considered Personal Information.  As such, we take steps to ensure that the IP addresses which we process does not identify you.

SECURITY AND STORAGE

We use appropriate technical, organizational and administrative measures to protect any Personal Information we process about visitors to our Website and/or users of our Platform.


The period of preservation of your data will be that necessary for the maintenance of the contractual relationship and, once it is completed, by the legally established maximum as appropriate. Following that, we aggregate the information and retain it for analytical purposes.

OTHER IMPORTANT INFORMATION

If we change our Privacy Policy, we will post those changes on this page in addition to updating the “Last Updated” date at the top of this webpage.  If we make material changes, we will notify our customers more directly, for example by posting a notification or message on our website or by emailing you prior to such changes taking effect.  We encourage you to review this Privacy Policy frequently to stay informed of the latest modifications.

YOUR RIGHTS

At any time, you can exercise your rights relating to the processing of your personal data: access, rectification, erasure, object, data portability and restriction of processing according to the GDPR 16/679 on contacting the following address: [email protected]

If your complaint is not satisfactorily addressed, and your inquiry or compliant involves human resources data, you may have your complaint considered by the Albanian Supervisory Authority (Komisioneri per te drejten e informimit dhe mbrojtjen e te dhenave personale http://www.idp.al/), to defend your personal data processing rights.

HOW TO CONTACT “ZGJOHU SHQIPTAR”

If you have any questions, comments or concerns about this Privacy Policy, then please contact us:

E-mail: [email protected]
Phone: +355 69 31 65556
Address: Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Vaso Pasha, Pallati.10, ap.10, kati .2, Tirane, Shqiperi

Read our Cookies Policy

Contact Us

 
ZgjohuShqiptar.info manifeston angazhimin dhe vëmendjen përsa i përket trajtimit të të dhënave pesonale të përdoruesve që vizitojnë websitin ZgjohuShqiptar.info, në vazhdim Portal, nëpërmjet adoptimit të një politike të rezervuar të të dhënave personale në përputhje me Kodin aktual për mbrojtjen e të dhënave personale n. 9887 në datë 10/03/2008, ndryshuar me Ligjin n. 48/2012.
Në këtë faqe përshkruhen mënyrat e trajtimit të të dhënave personale të përdoruesve nëpërmjet një informative të posaçme që, sipas art. 13 të Kodit të Privacy, për të gjithë ata që bashkëveprojnë në shërbimet web të dhëna nga potali, të arritshëm në rrugë telematike duke fiilluar nga adresa: ZgjohuShqiptar.info që korrispondon me Kryefaqen. Informativa është e vlefshme vetëm për Portalin dhe jo për websitet e tjera që ndoshta mund të konsultohen nga përdoruesit nëpërmjet linkeve të arritshëm nga Portali.
Informativa e kësaj faqeje, merr parasysh edhe Rakomandimin n. 2/2001 që Autoritetit Evropian për mbrojtjen e të dhënave personale, të bashkuara në grupin e formuar nga art. 29 e Direktivës n. 95/46/CE, kanë adoptuar në datë 17/05/2001, për të dalluar disa kërkesa minimale për mbledhjen e të dhënave personale online, në veçanti mënyrat, kohët dhe natyra e informazioneve që ata që do i trajtojnë duhet t’ju japin përdoruesve kur këta lidhen me faqet web, panvarësisht nga qëllimi i lidhjes.
Informacione dhe art. 13 të Kodit të Privacy mbi trajtimin e të dhënave në lidhje me shfletimin e Portalit
Tipologjia e të dhënave të trajtuara dhe objektivi i trajtimit
Shfletimi i Portalit është i lirë dhe nuk kërkon asnjë lloj rregjistrimi nga ana e përdoruesit përveç rasteve në të cilat mbledhja e të dhënave personale të jetë e nevojshme për arritjen e një qëllimi të përcaktuar. E thënë më thjesht: bën shërbime të caktuara më të përdorshme, të kërkojë dhe sigurojë informacionet komercial në me shërbimet e Portalit, që të lejojë pjesëmarrjen në një forum, të dërgojë një curriculum vitae ose të dërgojë mesazhe email në adresat e treguara nga Portali. Gjatë hyrjes në Portal mund të dallohen të dhënat që rrjedhin vetëm nga shfetimi i përdoruesve, nga të dhënat e dhëna vullnetarisht nga ana e përdoruesit në lidhje me qëllime të caktuara.
Të dhënat që vijojnë nga shfletimi i përdoruesve
Sistemet informatike dhe proçedurat software për funksionimin e Portalit përfitojnë disa të dhëna, transmetimi i të cilave nënkuptohet në përdorimin e protokolleve të komunikimit në internet. Bëhet fjalë për informacione që nuk janë mbledhur për të qënë koleguar me të dhënat e identifikuara, por në këtë kategori të të dhënave përfshihet adresa IP ose emrat e domain të komputerave të përdorur nga përdoruesit të cilët lidhen në Portal, adresat URI të burimeve të kërkuara, orari i kërkesës, metoda e përdorura për të paraqitur kërkesën në server, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes nga serveri (i suksesshëm, gabim..) dhe parametra të tjerë në lidhje me sistemin operativ dhe mjedisin kompjuterik.
Këto të dhëna përdoren ekskluzivisht në anonim nga Portali dhe vetëm për statistikat e lidhura me përdorimin e Portalit dhe për funksionimin korrekt të tij. Të dhënat mund të ruhen dhe përdoren në rast dyshimesh për krime informatike ndaj Portalit, i cili i drejtohet autoriteteve kompetent për vërtetimin e përgjegjësive të mundshme.
Të dhëna të lëshuara vullnetarisht nga përdoruesi
Të dhënat personale të lëna nga përdoruesit që bashkëveprojnë vullnetarisht me Portalin, duke komunikuar të dhënat personale vetiake për vazhdimësinë e disa shërbimeve të caktuara (kërkesa për informacione komerciale, pjesëmarrje në një forum, dërgim i një curriculum vitaee o mesazhe email, …), përdoren vetëm për qëllimin e kryerjes së shërbimit ose performancës së kërkuar dhe u komunikohen të tretëve vetëm në rastin kur kjo është tepër e domosdoshme për funksionimin e shërbimit (dërgim materiali, asistencë, …)
Informativa të përcaktuara përmbledhëse raportohen ose shihen në faqet e Portalit posaçërisht për shërbimet e kërkuara në mënyrë të tillë që të jetë e dukshme nga sytë e të interesuarit në lidhje me trajtimin e të dhënave të tij personale. Përveç asaj që është specifikuar më sipër mbi të dhënat e shfletimit, lëshimi i të dhënave personale nuk është i detyrueshëm edhe pse në shërbim të disa shërbimeve të caktura. Në këto raste, në mungesë të lëshimit të të dhënave, mund të shndërrohet i pamundur shërbimi i kërkuar.
Cookies
Aplikimet software e përdorura mund të përmbajnë teknollogjinë cookies. Cookies kryejnë kryesisht funksionin e lehtësimit të shfletimit nga ana e përdoruesit. Cookies mund të japin informacione rreth shfletimit brënda Portalit dhe të lejojnë funksionimin e disa shërbimeve të cilat kërkojnë identifikimin e itinerarit të përdoruesit nëpërmjet disa faqeve të Portalit. Cookies të pranishëm aplikime software të përdorur janë anonim dhe nuk çojnë në të dhënat personale të përdoruesit. Për çdo lloj hyrje në sito, panvarësisht ekzistenza ose jo e një cookies, bëhet rregjistrimi i tipit të browser (Internet explorer, Moxilla Firefox, Google Chrome, Safari, ….), sistemi operativ (Windows, Macintosh/Apple, GNU/Linux, …), host dhe URL e prejardhjes së vizitatorit, përveç të dhënave mbi faqen e kërkuar. Megjithatë, përdoruesi ka mundësi të rregullojë browser-in e tij në mënyrë të tillë që të informohet sa herë i arrijnë cookies dhe më pas mund të vendosë ta eleminojë. Informacione më të shumta mbi cookies janë në dispozicion sitet web të browser.
Cookies ndahen në seksione dhe të vazhdueshëm. Të parët pasi shkarkohen, eleminohen kur mbyllet browser, kurse të dytët ruhen në hard drive të përdoruesit (vizitator/shfletues) deri sa skadojnë. Cookies e vazhdueshëm kryesisht përdoren për të lehtësuar shfletimin e sitit, për të kuptuar cilat seksione të sitit kanë gjeneruar një numër faqesh/pëdoruesish si edhe për furnizimin e reklamës. Si pjesa më e madhe e siteve web edhe Portali përdor cookies të gjeneruara nga site të tjerë për furnizimin e reklamës. Cookies e sesioneve përdoren kryesisht në fazën e vërtetimit, auorizimit dhe shfletimit në shërbimet ky hyhet nëpërmjet rregjistrimit.
Vëndi dhe modaliteti i trajtimit të të dhënave
Trajtimet e lidhura me shuerbimet web të Portalit zhvillohen pranë selisë së Portalit dhe për to kujdeset një personel teknik posaòërisht i përgatitur në trajtimin e të dhënave, përmes instrumentave automatike apo manuale, vetuem për periudhën e kohës së duhur për aaritjen e objektivit për të cilin janë mbledhur këto informacione. Asnjë e dhënë që rrjedh nga shërbimi web, komunikohet o shpërndahet të tretëve pa pasur më parë pëlqimin e të interesuarit, pëveç në rastet kur është e domosdoshme për të dhënë shërbimin e kërkuar nga ky i fundit (p.sh. dërgim postal, aktivitet mirëmbajtjeje, …)
Të drejtat e përdoruesit
Sipas art. 7 të Kodit për Privacy, ka të drejtë të ketë:
 1. konfermën e ekzistencës ose jo të të dhënave personale që i përkasin, edhe pse jo akoma i rregjistruar dhe komunikimin e tyre në formë qartësisht të lexueshme
 2. indicacionin:
  1. e origjinës së të dhënave personale
  2. të qëllimit dhe modalitetit të trajtimit
  3. të llogjikës së përdorur në rastin kur trajtimi kryhet me ndihmën e instrumentave elektronikë informacionet
  4. rreth pronarit, përgjegjësit dhe përfaqësuesit sipas art. 5, 2 të të njëjtit kod
  5. të objekteve apo kategorive të objekteve të cilëve mund tu komunikohen të dhënat personale
 3. përditësimi, korrigjimi, integrimi i të dhënave
 4. kançelimi, transformimi në formë anonime të të dhënave kur ka shkelje ligji
 5. vërtetimi që pikat 3 dhe 4 janë bërë të njohura edhe përsa i përket përmbajtjes së tyre
 6. i interesuari ka të drejtë të kundërshtojë tërësisht apo pjesërisht:
  1. për motive të ligjshme të trajtimit të dhënave që i përkasin megjithëse përkatëse qëllimit të mbledhjes të trajtimit të të dhënave personale që i përkasin
  2. për qëllim të dërgimit të reklamave, shitje, për kërkimet e tregut o komunikim komercial
Të gjithë të drejtat e rrjeshtuara këtu sipër, të shpjeguara në art. 7 të Kodit të Privacy, mund të vihen në praktikë nga përdoruesi pasi ka kontaktuar Portalin duke shkruajtur në adresën email: [email protected]
Mbajtësi, përgjegjësi dhe i ngarkuari i trajtimit
Mbajtësi, përgjegjësi dhe i ngarkuari i trajtimit të tue dhënave personale të trajtuara nga Portali është i arritshëm në adresën email: [email protected]
Back to top button